پخش عكس‌هاي شخصي زن جوان با انگيزه انتقام‌گيري

پخش عكس‌هاي شخصي زن جوان با انگيزه انتقام‌گيري

60b5ae7dd1448021c99edfa1ef968154.jpg مرد جوان پس از جدايي از زن جوان مورد علاقه‌اش براي انتقام‌گيري ، عكسهاي شخصي وي را به همراه شماره تلفن اين شخص در سطح شهر پخش كرد.به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس،‌ عصر روز 10 مرداد سال‌جاري زن جواني با مراجعه به مسئولان دادسراي امور جنايي تهران ، اظهار داشت كه يك مرد جوان آبروي وي را به بازي گرفته و مزاحمتهاي فراواني را برايش به بار آورده است.
وي با طرح شكايتش در مقابل داديار جنايي تهران مدعي شد مدتها با اين مرد جوان آشنا بوده و قصد ازدواج با وي را داشته است اما از يك ماه قبل ارتباطش را با اين فرد قطع كرده است.
اين فرد ادامه داد: از زمان قطع ارتباطم با اين مرد جوان 27 ساله بر روي گوشي تلفن همراهم مزاحم داشته‌ام و همه كساني كه با من تماس مي‌گيرند تمامي مشخصات من را در دست دارند.
وي افزود: چندين نفر از مزاحمان در خصوص چگونگي دستيابي به شماره تلفنم مدعي شدند عكس و شماره من بر روي ديوارهاي توالت عمومي در سطح شهر نصب شده است.
داديار جنايي تهران در خصوص اين پرونده افزود: بررسي بيشتر نشان داد دوست سابق اين زن جوان در مدت زماني دوستي‌شان از وي فيلم و عكس تهيه كرده و سپس اين عكسها را براي انتقام‌گيري به در و ديوار نصب كرده است.
وي ادامه داد: با راهنمايي شاكي مشخصات اوليه و اصلي متهم به دست آمد و با انجام عمليات تعقيب و مراقبت مأموران موفق شدند در تاريخ 20 مرداد سال‌جاري اين فرد را دستگير كنند.
داديار پرونده مدعي شد از منزل فرد دستگير شده چندين عكس مربوط به زن جوان شاكي به دست آمد و به اين ترتيب متهم لب به اعتراف گشود و مدعي شد براي انتقام‌گيري دست به اين اقدام زده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر تحيقات تكميلي در خصوص زواياي پنهان اين پرونده ادامه دارد.