1 - ورزش سبک خستگى دائمى را‌ ‌تسکين مى‌دهد

1 - ورزش سبک خستگى دائمى را‌ ‌تسکين مى‌دهد

1.jpg ایسنا: متخصصان توصيه‌ ‌مى‌کنند که اگر در طول روز احساس خستگى دائمى داريد با کمى ورزش سبک مى‌توانيد‌ ‌سرحال شويد.‌ ‌براى افرادى که به تماشاى تلويزيون معتاد هستند و به‌ ‌همين دليل‌ ‌از خستگى دايمى شکايت دارند يک راه حل ساده انجام کمى‌ ‌ورزش سبک است.‌ ‌يک گروه از متخصصان دانشگاه جورجيا‌‌ ‌دريافتند که ورزش روزانه منظم و سبک مانند قدم زدن آهسته و با آرامش مى تواند سطح‌ ‌انرژى را به ميزان 20 درصد افزايش و ميزان خستگى را تا حدود 65 درصد کاهش دهد.‌‌ ‌اين متخصصان مى‌گويند: بيشتر اوقات ما‌ ‌تصور مى کنيم که تند ورزش کردن، ما را خسته خواهد کرد به خصوص هنگامى که از قبل‌ ‌احساس خستگى کنيم. ما نشان داده ايم که ورزش منظم در افزايش احساس انرژى به خصوص در‌ ‌افرادى که مستلزم پشت ميزنشينى هستند کافى است.‌ ‌در اين تحقيقات که در آزمايشگاه روان‌ ‌شناسى ورزشى دانشگاه انجام گرفته 36 نفر که به طور منظم ورزش نمى کردند و از خستگى‌ ‌هميشگى شکايت داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند.‌ ‌اين افراد به سه گروه تقسيم شدند. گروه‌ ‌اول 20 دقيقه ورزش با شدت متوسط مانند پياده روى را سه بار در هفته و به مدت شش‌‌ ‌هفته انجام دادند. گروه دوم همان ورزش را با سرعت آهسته تر انجام داد و اعضا گروه‌ ‌سوم در هيچ فعاليت ورزشى شرکت نکردند.‌ ‌متخصصان که نتايج تحقيقات خود را در مجله‌ ‌روان درمانى و روان تنى منتشر کردند، مى‌گويند: سطح انرژى گروهى که ورزش با شدت کم‌ ‌يا متوسط را انجام دادند نسبت به گروهى که اصلاً ورزش نکردند 20 درصد افزايش يافت.‌‌ ‌آنها همچنين در کمال تعجب متوجه شدند که‌ ‌کاهش خستگى در گروهى که ورزش سبک تر انجام مى دادند نسبت به گروه ديگر (ورزش‌ ‌شديدتر) محسوس تر بود.‌ ‌اين مسأله مى تواند به اين دليل باشد که‌ ‌ورزش شديد براى افرادى که از قبل خسته هستند بسيار سنگين بوده و ممکن است منجر به‌ ‌عدم بهبود وضعيت خستگى آنها در مقايسه با ورزش سبک تر شود.‌ ‌همچنين افراد زيادى هستند که بيش از حد‌ ‌کار مى کنند و به اندازه کافى نمى خوابند. ورزش راهى است براى انسان تا احساس انرژى‌ ‌بيشترى کند. اين ادعا پايه و اساس علمى دارد. ورزش در مقايسه با مصرف کافئين و‌ ‌نوشيدنيهاى انرژى زا فوايد زيادى دارد.‌ ‌پژوهش هاى بسيارى نشان داده که ورزش به‌ ‌خصوص در طى زمان مى تواند سطح انرژى افراد را افزايش دهد.